U_Bahn_Bochum_2018  Burkhard Merz
U_Bahn_Bochum_2018 Burkhard Merz